Повече земя и по-висока рента вдигат печалбата

02 октомври 2017 09:09

Дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) са едни от най-големите собственици на земеделска земя у нас. В края на август те управляват 425 441 декара. Самите фондове нямат право да обработват притежаваните имоти, а ги отдават под наем на фермери. Така печалбата им идва от отдаването на ниви за обработване под наем и като аренда.

 

 

Тези фондове са и сред най-активните играчи на агропазара при комасацията (окрупняването на парцелите). По този начин те създава по-добри условия за механизирана обработка на земята. Заедно с това - поради голямата разпокъсаност на поземлената собственост у нас, цената на окрупнените терени е по-висока от преобладаващата на пазара. Това пък е другият източник на приходи за АДСИЦ.

 

 

Приходите на фондовете, които инвестират в земеделски земи, се увеличават - показват го и отчетите им. Основната причина за това е, че дружествата са продавали земеделска земя през периода, но приходите от рента също са повече. Фондовете "берат плодовете" от дейността си след приключване на земеделската година (по правило това става в края на септември и през последното тримесечие на всяка година). Тогава те събират дължимите вземания по сключените договори за аренда. Подобно на цените на земеделските земи, които постепенно се увеличават през годините,  рентите също се повишават плавно. Но и тук разликата между атрактивните и по-малко атрактивните райони също е чувствителна, което се вижда и от счетоводните отчети на дружествата.

 

 

Най-големи постъпления през периода е постигнал

 

 

"Адванс Терафонд"

 

 

Той е спечелил 10.044 млн. лв. - това са почти двойно повече приходи. През август тази година фондът е купил още 190 дка земеделски земи при средна цена от 859 лв. на декар, а това  е втората най-висока средномесечна стойност от началото на 2017-а за дружеството. В същото време фирмата е договорила продажбата на 4123 дка земеделска земя с разсрочено плащане на цената. Така от началото на тази година дружеството от групата "Карол" се е освободило от 9228 дка и отделно още 5169 дка на разсрочено плащане, или общо 14 397 дка при средна цена  от 1450 лв/дка. Над 80% от земеделската земя, която е в активите на дружеството, е в Северна България, където и цената й е по-висока.

 

 

След тези сделки към края на август земята на фонда  в наличност намалява до 218 019 дка заради превес на продажбите над покупките. "Адванс Терафонд" е отдал под наем и под аренда 163 185 дка за стопанската 2016-2017 г. при средната рента от 39.10 лв/дка и очаквани приходи от 6 377 105 лева.  Авансово вече са събрани 46.4 на сто от приходите. Общо 434 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване от "Адванс Терафонд". За стопанската 2015-2016 г. са събрани 90.0% от дължимите вземания, a за 2014-2015г. - 95.8 процента.

 

 

Към края на август в инвестиционния портфейл на

 

 

"Агро Финанс"

 

 

са събрани 140 687 дка земеделска земя - обработваема (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми парцели. Общо дружеството е направило инвестиции за 44.076 млн. лв., което формира средна цена, с включени всички разходи  от 313.29 лв. на декар.

 

 

"Агро Финанс" поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони. Основната част от купената земеделска земя е в Северозападен, Северен централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на нивите, с развити арендни отношения и потенциал за развитието на земеделието, уточняват от фонда. С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които "Агро Финанс" притежава общо 86 хил. декара. Приоритетни за фонда са парцелите с възможност за окрупняване. Нивите с по-голяма площ предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята и са предпочитани и от арендаторите.

 

 

Площта на отдадените под аренда и наем земи за текущата стопанска 2016/2017 г. е 136 хил. дка, а средната, договорена от дружеството рента, продължава да расте. Сега тя е в размер на 48.49 лв. на декар при 48.24 лв. година по-рано. За да се намалят рисковете, фондът извършва инвестиции в земеделски имоти след предварително проучване и съобразяване с тенденциите за развитие на съответния регион, както и с нагласите на бъдещите арендатори относно предпочитаните земеделски култури.

 

 

"Агроенерджи Инвест"

 

 

(бившият "Фонд за земеделска земя Мел инвест") през първото полугодие не е купувало земеделска земя, но е продало 4998 дка и вече притежава 62 371 дка на обща стойност 34 307 537 лева. Най-големите парцели на фонда са в областите Хасково (18.68% от всички притежавани земи), Видин (17.20%), Бургас (11.95%), Велико Търново (11.42%) и Враца (10.46%). По договори за аренда са отдадени 40 718 дка от всички парцели. Заради неизрядни наематели обаче неплатените вноски по отдадени под аренда имоти са общо 865 хил. лева.

 

 

Всички разходи на фонда са свързани изцяло с придобиването на земеделски земи. Приходите му пък са основно от аренда и от продажба на земя. "Вентчър Екуити България" ЕАД, което е собственост на бизнесмена Светослав Божилов, контролира фонда.

 

 

Същият инвеститор държи и 99.863% от "Агроенерджи" АДСИЦ, което секюритизира най-вече земеделски земи. Фирмата е сред малките играчи в сектора с общо 2849 дка, които са разпилени в шест области. През тази година няма промени в техния обем. Най-големи са парцелите на фонда в областите Търговище (1043 дка от всички имоти), Бургас (993 дка) и Шумен (535 дка), а средната цена на придобиване е нараснала и е 541 лв/декар. Отдадените под аренда парцели през тази година са с обща площ 2008 декара. По договори за обработка фондът има да си събира вземания за 218 хил. лева.

 

 

През тази година "Булленд инвестмънтс"

 

 

не е продавал нито земеделска, нито неземеделска земя. Така портфейлът му остава непроменен - 143 дка земеделски земи, който са в областите Хасково, Варна и Плевен. Средната крайна цена (включително разходите) е 189 лв./декар.

 

 

Основната част от приходите на дружеството са от наеми от притежавани неземеделски имоти (офиси, магазини, автосервизи, складове) и от аренда/наем на земеделска земя. От дружеството обявиха, че то е получило 5.69% от дължимите към края на първото шестмесечие наеми по договори за неземеделски имоти и 84.72% от дължимите за 2016-а. Капиталът на фонда е разпределен между фирми от групата "Еврохолд България".

 

 

Проектите на дружествата със специална инвестиционна цел са сред перспективните в сектора "Земеделие", най-вече защото се очертават не само като инвеститори, търсещи доходност от вложението си. Още повече че те обръщат внимание върху комплекс от фактори - окрупняване на парцелите, достъп до комуникации (вода за напояване, ток, пътища), наличие на работна ръка в региона, т.е. такива, които позволяват развитие на интензивно земеделие.

Източник: www.banker.bg

« назад      виж всички новини »