документи при аренда

Собственик може да предостави земята си за ползване от земеделски производител срещу заплащане на наем(рента) чрез обикновен договор за наем или чрез договор за аренда.

Договорът за аренда има следните отличителни характеристики:

форма на сключване
Договорът за аренда се сключва задължително в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Вписва се в съответната служба по вписване (задължително се представя и актуална скица на имота) и в съответната Общинска служба по земеделие.

страни
Законът за аренда в земеделието допуска договорът да бъде валидно сключен и когато от страна на собственика е подписан само от един от всички наследници.

4 години задължителен минимален срок
Договор за аренда може да се сключва за срок, не по малък от 4 години. Обичайно договорът за аренда се сключва за период от датата на стартиране на съответната стопанска година, а именно 1 октомври.

максимален срок
При договора за аренда няма ограничение за максималния срок.

рента
Трайно се налага практиката размерът на дължимата рента да се определя в конкретна парична сума, а не в натура или в зависимост от получения добив. Размерът на рентата може да бъде еднакъв за целия период на договора или да се променя всяка стопанска година.

Кога се предпочита да се сключва договор за наем и кога договор за аренда?

договор за аренда
Договорът за аренда обикновено се предпочита при обвързване с определен арендатор за по-дълг период. Той е предпочитан от арендаторите, тъй като им дава сигурност, че могат да ползват земята за по-дълъг период и да извършват съответните инвестиции, с оглед на подобряването на ефективността на тяхното стопанство. Сключването му е подходящо за собственици, които не възнамеряват да продават в скоро време земята си, познават арендатора си и са убедени в неговата коректност при едно по-продължително обвързване.
Допълнително преимущество за собственика е, че при евентуално неплащане на дължимата рента по договора, нотариалната заверка на договора е основание за много лесно снабдяване с изпълнителен лист срещу некоректния платец.

договор за наем
Договорът за наем се използва най-често за една стопанска година. Сключването му е подходящо за собственици, които възнамеряват да продават в скоро време земята си, не познават наемателя си, респективно не са убедени в неговата коректност при едно по-продължително обвързване с него или не са доволни от нивата на предлаганата рента и имат по-големи очаквания за следващите стопански години. Положителното за двете страни е, че се спестяват таксите за нотариална заверка и вписване, които се плащат при сключване на договор за аренда.

забележка: Предоставената информация е с насочващ характер и е обобщение на обичайната практика при отдаване под наем/аренда на земеделски земи в съответствие с приложимите нормативни актове.