документи при продажба

Необходимите документи при продажба са изброени от 1 до 5 по долу:

1. документ за собственост, един от трите по-долу:

решение на поземлена комисияповече

Решение на поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи (т.нар. решение на поземлена комисия) е най-масовия документ за собственост на земеделски земи. Голяма част от собствениците се легитимират именно с решение на съответната поземлена комисия (общинска служба по земеделие). Тези решения, съгласно Закон за собствеността и ползването на земеделски земи са документи за собственост, без да е необходимо собственик или неговите наследници да се снабдяват с нотариален акт. Решения за възстановяване, издадени след 01.01.2001г. следва да са вписани в съответната Служба по вписванията. Ако продавачът не разполага с екземпляр на решението, то може да получи препис от съответната поземлената комисия (общинската служба по земеделие). Цената на преписа е 1,50 лв за един имот. скрий текста

нотариален акт за собственостповече

Най-често това са т.нар. констативни нотариални актове. Те са издадени на база на решение на съответната поземлена комисия за възстановяване на земята. Ако земята е била възстановена на общ починал наследодател, то тогава констативните нотариални актове са издадени на база на решението и удостоверение за наследници на починалия наследодател. Естествено, макар и по-рядко при земеделската земя, се срещат и обичайните нотариални актове, при които настоящият собственик е придобил земята чрез покупка от лицата, на които е била първоначално възстановена. скрий текста

договор за делбаповече

Най-често срещаната е доброволна делба, но възможно също и съдебно решение за делба (т.нар. съдебна делба). С този документ наследниците на един общ наследодател си поделят собствеността му. Трайно се е наложила практиката, че това е документ за разпределение на собственост. Понякога, купувачите с цел по-голяма сигурност при доброволна делба е възможно да поискат и първоначалните документи, с които наследниците са се легитимирали при самата делба – решение на поземлената комисия/нотариален акт и удостоверение за наследници. При делба трябва всеки участник да е получил реален дял или парично или друго уравнение, а договорът за делба решението на съда за делба се вписва в служба по вписванията. Ако при делбата има уравняване в пари, имотът става частично съпружеска имуществена общност за доплащалия. В този случай при изповядване на сделката трябва да участва и съответния съпруг/а. скрий текста

2. актуална скица на имотаповече

Издава се от съответната поземлена комисия (общинска служба по земеделие). Цената на услугата е 4лв, а за експресна услуга (до 3дни) е 8лв. Скицата е валидна 6 месеца от датата на издаване или от датата на презаверяване в съответната поземлена комисия. Цената на презаверяване е 2лв. Картите на около 400 землища в България се поддържат от Агенция по геодезия,картография и кадастър (АГКК) и за тях скицата се получава от съответните регионални служби към АГКК. Цената на услугата е 10лв. Списъкът на регионалните служби към АГКК можете да видите на адрес http://www.cadastre.bg/contacts скрий текста

3. данъчна оценка на продавания имотповече

Издава се от съответната община. Цената е различна за всяка община, но обикновено е в диапазона 5-10лв. За получаване на данъчната оценка е необходимо да се представи удостоверение за характеристики на имот, който документ се издава от съответната поземлена комисия. Цената за издаване е 4 лева. Ако картата на съответното землище се поддържа от Агенция по кадастъра, то удостоверението за характеристики на имот се издава от съответната служба по кадастъра. скрий текста

4. декларация по чл.264, ал.1 от ДОПКповече

Обичайно, образец на декларацията се получава от нотариуса, при който се изповядва сделката и се подписва лично от продавача. Когато продавач е представляван от пълномощник, то декларацията на продавача трябва да е предварително нотариално заверена. скрий текста

5. декларация по чл.25 ал.8 от ЗННДповече

Обичайно, образец на декларацията се получава от нотариуса, при който се изповядва сделката и се подписва лично от продавача. Когато продавач е представляван от пълномощник, то декларацията на продавача трябва да е предварително нотариално заверена. скрий текста

Други документи, необходими само в специални случаи:

6. удостоверение за наследнициповече

Тъй като при поземлената реституция беше възприето земеделските земи да се възстановяват на общия наследодател, то твърде често при покупко-продажба на земеделски земи се изисква и удостоверение за наследници. Удостоверението за наследници се получава от съответната община, където е последната адресна регистрация на починалия наследодател. Цената е различна за всяка община, но обичайно е около 2лв. скрий текста

7. нотариално заверено пълномощноповече

Тъй като сделките се извършват по местонахождение на имота, а твърде често продавачите не са в състояние да се явят лично, то този документ се среща при почти всички сделки за продажба на земеделски земи. Важно за продавачите е да имат в предвид, че предоставянето на пълномощно не е достатъчно за изповядване на сделката, а към него следва да бъдат представени декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК и декларация по чл.25 ал.7 от ЗННД. скрий текста

8. удостоверение за вещни тежестиповече

Представянето му не е необходимо условие за изповядване на сделката. Твърде възможно е обаче, такова удостоверение да бъде поискано от купувача, за да бъде сигурен относно статуса на имота, примерно дали има вписана ипотека върху имота. Издава се от съответната служба по вписвания, в обхвата на която се намира имота. Много по-лесно може да се получи актуална информация за налични тежести върху имота от имотния регистър към съответната служба по вписвания чрез справка по интернет на адрес www.icadastre.bg . Цената на справката е 1лв за имот. скрий текста

9. декларация за идентичност на именатаповече

Изисква се единствено в случаи на разлика в имената на продавачите в отделните документи. Обичайно се попълва при съответния нотариус при изповядване на сделката. скрий текста
съвет: За Ваше улеснение, Ви препоръчваме да ползвате услугите на професионалните агенции за недвижими имоти или квалифициран юрист при подготовката на необходимите документи. Предоставената информация е с насочващ характер и е обобщение на обичайна практика при продажба на земеделски земи в съответствие с приложимите нормативни актове.