публикуване на обява "ПРОДАВА"

област

община

землище

 

площ/дка

категория

начин на трайно ползване

цена лв/дка

Попълва се цена за 1(един) декар!

договор за наем/аренда

изплащана рента лв/дка

No на имот

 

Маркираните в син цвят полета са задължителни!

e-mail

телефон за контакт