И земеделието носи печалба на предприемчивите

21 ноември 2019 16:27

За изминалите тринадесет години, откогато съществуват на пазара, дружествата със специална инвестиционна цел продължават да са сред най-големите играчи и сред  най-големите собственици на земеделска земя у нас. В края на септември те управляват 398 344 декара. Самите агрофондове нямат право да обработват притежаваните от тях обработваме земи. Печалбата им идва от отдаването на ниви за обработване под наем и като аренда, платена им от различни фермери.

 

 

На 30 септември приключи земеделската 2018/2019 година с разнопосочни финансови резултати за тези дружества. Те "берат плодовете" от дейността си след приключване на земеделската година (по правило това става в края на септември и през последното тримесечие на всяка година). Тогава те събират дължимите от фермерите суми по сключените договори за аренда. Подобно на цените на земеделските земи, които постепенно растат през годините, рентите също се повишават, но по-плавно. Но и тук разликата между атрактивните и по-малко привлекателните земеделски райони също е чувствителна, което се вижда и от счетоводните отчети на дружествата.

 

 

За да се намалят рисковете, фондовете извършва инвестиции в земеделски имоти след предварително проучване и съобразяване с тенденциите за развитие на съответния регион, както и с нагласите на бъдещите арендатори относно предпочитаните земеделски култури.

 

 

Тези дружества са и сред най-активните играчи на агропазара при комасацията (окрупняването на парцелите). По този начин те създават по-добри условия за механизирана обработка на земята и за развитие на модерно земеделие. Заедно с това, а и поради голямата разпокъсаност на поземлената собственост у нас  цената на тези окрупнени терени е по-висока от тази на останалите парцели на пазара. А това пък е другият източник на приходи за дружествата със специална инвестиционна цел.

 

 

Пазарните отношения в сектора са стимулирани в значителна степен чрез субсидиране на земеделските производители. Земята със земеделско предназначение е по-слабо изложена на риск от промяна на цените и на наемите в сравнение с другите активи от сектора на недвижимите имоти.

 

 

Най-големи постъпления през периода е постигнал

 

 

"Адванс Терафонд"

 

 

Оборотът  му от 9.70 млн. лв., като пр идова е с над една трета по-висок спрямо миналото лято. През деветмесечието фирмата е продала  1942 декара. В същото време е купила още 2460 дка земеделски земи. Над 80% от земеделската земя, която е в активите му, е разположена в Северна България, където и цената й е по-висока.

 

 

След тези сделки към края на септември фондът притежава 199 796 дка земеделска земя на обща стойност 196.72 млн. лева. Освен тях в портфейла на дружеството има и имоти в урбанизирани територии, парцели в регулация и инвестиционни имоти, държани за продажба. "Адванс Терафонд" договори за наем и аренда за 168 388 дка за изминалата стопанска 2018-2019 г. при средната рента от 38.36 лв/дка и очаквани приходи от 6 459 364 лева. Общо 42.32% са несъбраните вземания от фонда по всички сключени от него споразумения за аренда и наем. Общо 427 земеделски производители са "уголемили" масивите си със земя за обработване от фонда и са си осигурили възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

 

 

Общо 1720 индивидуални инвеститори и 135 фирми имат акции в дружеството към края на септември. Най-големите сред тях са "Карол Финанс" ЕООД с дял от 17.65%, Международната финансова корпорация е със 17.70%, а "Ен Ен Универсален пенсионен фонд" - с 6.06% от акциите с право на глас. Станимир Каролев пряко и непряко притежава 19.55% от книжата.

 

 

Към края на септември в инвестиционния портфейл на

 

 

"Агро Финанс"

 

 

са събрани 138 949 дка земеделска земя - обработваема (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми парцели. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 44.02 млн. лв., което формира средната цена - с включени разходи, от 316.82 лв. на декар.

 

 

"Агро Финанс" поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони, като предпочитани са тези, в които почвата има качества за обработка. Основната част от земеделската земя е в Северозападен, Северен Централен и Североизточен район, които се характеризират с високо качество на нивите, с развити арендни отношения и потенциал за развитието на земеделието, уточняват от фонда. С най-висока концентрация са нивите в областите Монтана, Плевен и Враца, в които фондът притежава общо 85 хил. декара. Приоритетни за закупуване от фирмата са парцелите с възможност за окрупняване. Нивите с по-голяма площ предлагат възможности за по-ефективна обработка на земята, а и са по-търсени и от арендаторите.

 

 

Площта на отдадените под аренда и наем земи за изминалата стопанска 2018/2019 г. е 133 хил. дка, а средната, договорена от фонда рента, продължава да расте. Сега тя е в размер на 49.97 лв. на декар. Дружеството има сключени договори на обща стойност 6.65 млн. лева.

 

 

"Агроенерджи Инвест"

 

 

(бившият "Фонд за земеделска земя Мел инвест") не е купувало земеделска земя през деветмесечието, но е продало 3554 и вече притежава 57 035 дка само земеделска земя на обща стойност 34 558 818 лева, което означава по 606 лева средна цена. Най-големите парцели на фонда са в областите Хасково (18.59% от всички притежавани земи), Видин (16.54%), Бургас (12.91%), Велико Търново (12.21%) и Враца (11.07%). По договори за аренда са отдадени 30 071 дка или 52.72% от всички парцели. Заради неизрядни наематели обаче неплатените вноски по отдадени под аренда имоти са общо 552 хил. лева.

 

 

Всички разходи на фонда са свързани изцяло с придобиването на земеделски земи. Приходите му пък са основно от аренда и от продажба на земя. В края на септември дружеството е на загуба от 324 хил. лева при 143 хил. лева година по-рано. Случилото се е резултат от повечето разходи по дейността.

 

 

От 2010 г. насам дружеството без прекъсване изплаща дивидент на акционерите си.

 

 

"Вентчър Екуити България" ЕАД, което е собственост на бизнесмена Светослав Божилов, контролира фонда. В началото на октомври мажоритарният собственик е купил още акции от това дружество и вече притежава пряко 27 961 916 броя акции от капитала и същия брой гласове в ОСА или 100% пряко от капитала на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ.

 

 

Същият инвеститор държи и 99.863% от "Агроенерджи", което секюритизира най-вече земеделски земи. Фирмата е сред малките играчи в сектора с общо 2564 дка, които в края на септември са разпилени в шест области. През третото тримесечие фондът е продал 69 дка земеделска земя. Най-големи са парцелите на фонда в областите Търговище (993 дка от всички имоти), Бургас (993 дка) и Шумен (329 дка). Отдадените под аренда парцели през тази година са с обща площ 1640 дка или 64% от всички притежавани земеделски земи. По договори за обработка фондът има да си събира вземания за 185 хил. лева.

 

 

За деветте месеца на тази година дружеството отчита отново загуба, но тя се увеличава до 68 хил. лева при 57 хил. година по-рано.

 

 

В последните три години дружеството е работило на загуба и затова не е изплащало дивидент на акционерите си.

Източник: https://www.banker.bg/

https://www.banker.bg/

« назад      виж всички новини »