ОБЩИНА ДОБРИЧКА ОТДАВА ПОД НАЕМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ

30 януари 2020 17:02

 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година. 

Разработването й се предхожда от предложения на кметове и кметски наместници от населените места за управление и разпореждане с общинска собственост и документална инвентаризация на собствеността, извършена въз основа на актуална информация от регистрите. 

 

При разработването на програмата, в очаквани приходи от отдаване под наем на земеделски земи, имоти в регулация, трайни насаждения – орехи и лозя, както и очакваните приходи от отдаване на общински обекти са заложени цени по действащите към момента договори за наем, както и очакванията от отдаване под наем на свободни и освобождаващи се имоти през годината, които ще бъдат обект на провеждане на търгове и конкурси. 

 

Земеделските земи – общинска собственост, които са предвидени за отдаване под наем за срок от 5 стопански години са 4373,954 дка в землищата на селата Бдинци, Бенковски,Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово, Дряновец, Енево, Карапелит, Котленци, Крагулево, Ловчанци, Ломница, Малка Смолница, Медово, Миладиновци, Овчарово, Одринци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево, Подслон, Плачи дол, Победа, Полк. Иваново, Полк. Минково, Полк. Свещарово, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Пчелник, Росеново, Свобода, Славеево, Сливенци,Соколник, Стефан Караджа, Стожер, Тянево, Фелдфебел Дянково и Черна. 

 

Земеделските земи, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година са 111,142 дка в селата Подслон, Ф. Денково, Драганово и Пчелино. 

 

Трайните насаждения – лозя, за отдаване под наем за срок от 1 година са 163,879 дка. Те се намират в селата Ведрина, Дебрене, Козлодуйци, Котленци, Одринци, Опанец, Победа, П. Свещарово, Пчелино, Смолница, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново и Тянево. Лозята за отдаване под наем за 5 години са 16 001 дка – в с. Гешаново. 

 

Дворните места за отдаване под наем – за срок от 5 стопански години са 142,551 дка в селата Бенковски, Долина, Дончево, Златия, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Ломница, Малка Смолница, Медово, Методиево, Миладиновци, Опанец, Победа, Подслон, Полк. Иваново, Полк. Свещарово, Пчелник, Самуилово, Стефан Караджа и Хитово.

 

Трайните насаждения – орехи, за отдаване под наем за една стопанска година са 1697 броя. 

 

Сгради и помещения за ползване в срок от 5 години ще се отдават под наем в 5 села. Имотите – земеделска земя, в процес на смяна на начина на трайно ползване са 127,051 дка. Те също ще се отдават за срок от 5 години.  Пет са и имотите, предвидени за продажба чрез публичен търг или конкурс. 

 

Очакваните приходи са в размер на 1 940 248, 92 лева. 

Източник: www.dobrichonline.com

« назад      виж всички новини »