Агрофондовете продължават да купуват земя

13 ноември 2020 11:49

 И в последния месец септември от стопанската 2019/2020 дружествата със специална инвестиционна цел с фокус земеделска земя продължават да купуват имоти. 

 

 

В портфейлът на "Адванс Терафонд" АДСИЦ са добавени още 828 дка земеделски земи при средна цена 1092 лв./декар. Заедно с това са продадени 11 дка земеделски земи на средна цена 1500 лв./декар. По този начин към края на септември "Адванс Терафонд" притежава 225 876* дка земеделска земя и 122 дка градска земя. 

 

 

Под наем са отдадени 164 132 дка за обработване, а средната договорена рента е 39.96 лв. на декар, съобщиха от най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. 

 

 

Очакваните приходи за стопанската 2019-2020 г. са 6 558 498 лв., отбелязват от агрофонда, като от тях са събрани 71.2 процента. За стопанската 2018-2019 г. във фирмената каса са постъпили 95.4% от дължимите вземания, a за 2017-2018 г. - 97 на сто. 

 

 

"Агро Финанс" АДСИЦ притежава качествени земеделски парцели с обща площ 138 614 декара. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 43.92 млн. лева. Средната инвестиционна цена на портфейла, с включени разходи, е 316.83 лева на декар. 

 

 

Дружеството е специализирано в инвестиции в земеделска земя. Основната му дейност се състои в изкупуване на парцели качествени обработваеми земи, раздробени след реституцията на малки парцели с множество собственици, и обединяването им в големи масиви на пазарен принцип т.нар. комасация. 

 

 

"Агро Финанс" поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории и райони на планиране в страната, като продължава политиката си да инвестира в качествени и плодородни земи в региони с развити арендни отношения. 

 

 

Към края на септември 88,34% от придобитата земеделска земя е в три от шестте района на страната - Северозападен, Северен централен и Североизточен район. Тези райони се характеризират с високо качество на земеделската земя и потенциал за развитието на земеделието, което съответства на плановете на дружеството, отбелязват от агрофонда.

 

 

С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца, в които „Агро Финанс” АДСИЦ притежава общо 85 хил. декара (61 % от земеделската земя в инвестиционния портфейл на Дружеството).

 

 

В края на септември площта на отдадените под аренда и наем земи за стопанска 2019/2020 година е 130 хил. дка. (93% от притежаваната земя). Средната договорена от дружеството рента е в размер на 53,45 лева на декар.  

 

 

 

 

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

 

 

Източник: Източник: https://www.banker.bg/

« назад      виж всички новини »